Устав Одесской ячейки

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішенням Правління
Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Об’єднання «Європейська молодь України»

Протокол №___ від «__» ____________ 20__ року

Головуючий _____________ _______________
ПІДПИС (ПІБ)
М.П.

С Т А Т У Т

ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОСЕРЕДКУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ»

ОДЕСА 2010

Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Одеського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України», що утворений на підставі рішення Установчого З’їзду Одеського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України» від «__» _________2010 року.
Одеський обласний осередок вважається створеним з моменту його затвердження та постановки на облік Правлінням Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Одеський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України» (далі за текстом – Одеський обласний осередок «Європейської молоді України») є обласним осередком Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України» (далі за текстом – «Європейська молодь України» або Організація), створений на основі спільних інтересів громадян України для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів на основі принципів європейської демократії.
1.2. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» діє із обласним статусом. Діяльність Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» поширюється на територію Одеської області та м. Одеса.
1.3. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» діє на засадах добровільності, рівноправності усіх членів, самоврядування, законності та гласності.
1.4. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» діє без статусу юридичної особи та легалізує свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування, згідно з чинним законодавством України. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» використовує символіку та атрибути Організації, зразки яких затверджуються Правлінням «Європейської молоді України».
1.5. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» діє відповідно до Конституції України, Загальної Декларації прав людини, іншого чинного законодавства України, міжнародних договорів, Положення про осередки «Європейської молоді України», Статуту Організації та цього Статуту.
1.6. Повна назва Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
українською мовою: Одеський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України»;
російською мовою: Одесская областная ячейка Всеукраинской молодёжной общественной организации «Объединение «Европейская молодежь Украины»;
Скорочена назва:
українською мовою: ООО ВМГО «Європейська молодь України» або ООО ВМГО «ЄМУ»;
російською мовою: ООЯ «Европейская молодежь Украины» или ООЯ ВМОО «ЕМУ».

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСЕРЕДКУ
2.1. Основною метою Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів на засадах європейської демократії.
2.2. Головними завданнями Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є:
сприяння поширенню у суспільстві ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції України з метою виховання молоді в дусі європейського світогляду та північноатлантичних принципів безпеки;
всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України із Європейським співтовариством;
сприяння практичній реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем дітей та молоді;
сприяння пропаганді здорового способу життя;
сприяння розвитку студентського самоврядування;
сприяння діяльності об’єднанням громадян, що відстоюють ідею реалізації державної політики на засадах європейської демократії;
сприяння відродженню та популяризації української культурної спадщини;
сприяння розвитку міжнародної співпраці з демократичними організаціями Європи та світу.
2.3. З метою виконання статутних завдань Організації Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Організації має право:
розповсюджувати інформацію, пропагувати ідеї та цілі Організації і Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) – відповідно до внутрішніх документів Організації;
брати участь у політичній діяльності – відповідно до внутрішніх документів Організації;
організовувати дозвілля молоді, проводити неприбуткові конференції, семінари, лекції, тренінги та творчі зустрічі молоді;
представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
вносити пропозиції до органів державної влади і управління;
отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань;
проводити інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

3. ЧЛЕНСТВО У ОСЕРЕДКУ
3.1. Членство у Одеському обласному осередку «Європейської молоді України» є індивідуальним та фіксованим.
3.2. Членом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» може бути кожен громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, віком від 14 до 35 років, який є дієздатним у правовому відношенні, визнає та дотримується Статуту «Європейської молоді України» та цього Статуту, сплачує членські внески. Особи старшого віку можуть бути членами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.
3.3. Прийом (вихід) членів до (з) Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» здійснюється за рішенням Правління «Європейської молоді України» на підставі особистої письмової заяви особи, що бажає стати членом Організації.
3.4. Членство в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України» засвідчується членським квитком, зразок якого затверджується Правлінням «Європейської молоді України».
3.5. Членство в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України» припиняється:
при добровільному виході з Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» на підставі особистої письмової заяви, поданої до органу, що здійснив прийом;
у випадку виключення з Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за порушення Статуту Організації, цього Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди чи підривають авторитет «Європейської молоді України» чи Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». Оцінку таким діям дає Правління Організації;
у разі несплати щорічних членських внесків у встановлені строки;
при визнанні особи недієздатною чи безвісно відсутньою у встановленому законом порядку;
у випадку набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо члена Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»», який скоїв умисний злочин;
— внаслідок смерті члена Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». Рішення про припинення членства приймає Правління «Європейської молоді України».
3.6. У виняткових випадках Голова «Європейської молоді України» має право
призупинити членство в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України» будь-якої особи до моменту вирішення даного питання Правлінням «Європейської молоді України». Таке рішення підлягає затвердженню Правлінням «Європейської молоді України».
3.7. У разі добровільного припинення членства в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України», виключення члена з Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», майно та кошти, передані таким членом у власність Одеському обласному осередку «Європейської молоді України», поверненню не підлягають.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОСЕРЕДКУ
Права та обов’язки членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» реалізуються в порядку, визначеному Статутом Організації та цим Статутом.
Кожен член Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» має право:
брати участь в управлінні Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» через участь у З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» у порядку, передбаченому цим Статутом;
обирати та бути обраним до керівних органів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
брати участь у заходах, що здійснюються Одеським обласним осередком «Європейської молоді України»;
брати участь у семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Одеським обласним осередком «Європейської молоді України» на умовах, затверджених Правлінням Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, програм та заходів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
вимагати розгляду на засіданнях З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» будь-яких питань, що стосуються діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
обговорювати будь-які питання діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», вносити на розгляд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;
одержувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
одержувати від Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
вийти з Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» в порядку та на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Статутом.
4.3. Кожен член Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» зобов’язаний:
дотримуватись вимог Сатуту Організації, цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення З’їзду, Правління та інших керівних органів «Європейської молоді України» та Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», які є обов’язковими для членів Організації та Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та відповідають чинному законодавству України;
своєчасно сплачувати щорічні членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням «Європейської молоді України»;
брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації та Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», всіляко сприяти Одеському обласному осередку «Європейської молоді України» у його діяльності;
дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватись норм моралі та етичних засад суспільства;
не допускати дій, що дискредитують «Європейську молодь України» та Одеський обласний осередок «Європейської молоді України»;
інформувати керівні органи Організації та Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», а також про факти порушення Статуту Організації, цього Статуту;
нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Організації, цим Статутом та внутрішніми документами «Європейської молоді України» .
у разі припинення членства в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України» здати членський квиток та повернути матеріальні цінності, що знаходяться на балансі Організації чи Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» і були передані особі в тимчасове користування.

5. ОРГАНИ ОСЕРЕДКУ
5.1. Керівними органами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є: З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». Виконавчими органами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є: Секретаріат Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». Контролюючим органом є Контрольно-ревізійна комісія Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». Очолює Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.2. Особи, віком понад 35 років, можуть входити до складу керівних органів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за умов, що їх кількість не перевищує третину від загального складу керівних органів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.3. З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є його вищим керівним органом. Він скликається Правлінням Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» не рідше одного разу на один рік. Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» також зобов’язане скликати З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» на вимогу не менш як 2/3 членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». У цьому випадку Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» зобов’язане прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідної заяви від Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Норму представництва делегатів на З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» визначає Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
З’їзд є правомочним за умови присутності делегатів не менше ніж від 2/3 членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Форматом роботи З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є засідання.
Головує на засіданні З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України». У випадку відсутності Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» на засіданні головує заступник Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Робота З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» протоколюється. Ведення протоколу забезпечує особа, призначена головуючим — секретар. Рішення, заяви, ухвали, резолюції З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» вносяться до протоколу або складаються у вигляді окремого документу. Протоколи З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» підписує головуючий та секретар.
Проект порядку денного засідання З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» розробляється Правлінням Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» Остаточний порядок денний затверджується З’їздом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» на початку його засідання з урахуванням пропозицій Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Член Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» вважається таким, що бере участь у засіданні З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» лише за умови реєстрації у реєстрі учасників, що засвідчується особистим підписом члена Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»
Будь-який член Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» має право оглянути реєстр учасників З’їзду.
У випадку відсутності на засіданні З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» кворуму, З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» може прийняти лише рішення про перерву у засіданні або перенесення засідання.
Засідання З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є відкритим для всіх членів Організації, в тому числі для тих, кого немає в реєстрі учасників З’їзду.
5.3.11. З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»»:
приймає Статут Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», зміни та доповнення до нього;
визначає основні напрямки діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» відповідно до основних напрямків діяльності Організації;
розглядає найважливіші питання діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
обирає Голову Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Контрольно-ревізійну комісію Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та її Голову терміном на один рік;
за поданням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» обирає заступника Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Голову Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» терміном на один рік;
— обговорює і затверджує звіти Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та Голови Контрольно-ревізійної комісії Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— розглядає внутрішні питання діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— приймає рішення про створення комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», які діють на підставі Положення про комітети Європейської молоді України», затверджених Правлінням «Європейської молоді України»;
— за погодженням із Правлінням Організації приймає рішення про реорганізацію Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— приймає заяви, ухвали, резолюції щодо питань, пов’язаних із політичним, культурним, духовним, економічним життям України;
— за погодженням із Правлінням Організації приймає рішення про ліквідацію Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.3.12. Рішення про затвердження змін до цього Статуту, про реорганізацію чи ліквідацію Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» приймаються більшістю, не меншою ніж 3/4 від загальної кількості, присутніх (зареєстрованих) на З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.3.13. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх зареєстрованих) на З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», крім тих, коли сам З’їзд визначить іншу процедуру.
5.4. Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.4.1.У період між З’їздами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» діяльністю Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» керує Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» — постійно діючий колегіальний керівний орган Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», що вирішує всі питання діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», за винятком тих, які відносяться до компетенції З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» обирається на засіданні З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» терміном на один рік.
5.4.3. До складу Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за посадами входять: Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», заступник Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Голова Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», а також особи, обрані на З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Засідання Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» скликаються Головою Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.4.5.Рішення Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» приймається відносною більшістю голосів від присутніх членів Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Члени Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» можуть бути обраними необмежену кількість разів. Член Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» автоматично звільняється від обов’язків в разі припинення його членства в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України».
Перебіг терміну повноважень членів Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» починається з моменту закінчення засідання З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», на якому обрано новий склад Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Члени Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», термін повноважень яких закінчився, зберігають свої посади до обрання нових членів Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
представляє Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» у відносинах з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, місцевими засобами масової інформації, підприємствами, установами;
за поданням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» затверджує Заступника Голови Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», склад Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України, та Голів Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
забезпечує виконання та контроль за виконанням рішень керівних органів Організації, З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
скликає засідання З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— встановлює норму представництва на З’їзд Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— організовує підготовку засідань З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», підготовку порядку денного засідання З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— скасовує рішення Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», заступника Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» — у разі їх невідповідності чинному законодавству України, цьому Статуту, а також, якщо вони суперечать інтересам діяльності Організації та меті її створення;
— заслуховує та затверджує звіт Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» про роботу в звітний період;
— заслуховує та затверджує звіт Голів Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— затверджує бюджет, поточні плани діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та заходи, необхідні для їх виконання;
— здійснює підготовку та подання на затвердження З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» щорічних доповідей щодо діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та виконання бюджету Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— інші повноваження, віднесені до компетенції Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» цим Статутом або рішеннями З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» — відповідно до внутрішніх документів Організації.
5.5. Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
У період між З’їздами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», засіданнями Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», поточною діяльністю Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» керує Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.5.2.Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» обирається на засіданні З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» терміном на один рік.
Голова Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
забезпечує загальне керівництво діяльністю Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» щодо реалізації його статутної мети та завдань;
представляє Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» у відносинах з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими місцевими державними та не державними підприємствами, приватними особами, діє від імені Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» без довіреності та вчиняє від імені Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» юридично значущі дії;
— головує на засіданнях З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
має право скликати позачергові засідання Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
підписує документи від імені Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— звітує про роботу Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» перед Головою Організації, Правлінням Організації;
— розпоряджається коштами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» в межах повноважень – відповідно до внутрішніх документів Організації, та на умовах, визначених З’їздом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— подає на затвердження З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» кандидатури: заступника Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Голови Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
подає на затвердження Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» кандидатури: Заступника Голови Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», складу Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», кандидатури Голів Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
делегує частину своїх повноважень своєму заступнику.
5.6. Заступник Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.6.1.Заступник Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» виконує тимчасові та постійні доручення Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», обирається та звільняється за рішенням З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за поданням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» терміном на один рік. У разі припинення повноважень Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» автоматично припиняє свої повноваження.
Заступник Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
за письмовим дорученням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» виконує частину його повноважень;
представляє Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» у відносинах з органами місцевої влади, іншими місцевими державними та не державними організаціями, підприємствами, приватними особами;
за відсутності Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» головує на засіданнях З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
має право скликати позачергові засідання Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
за дорученням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» має право підписувати документи, що стосуються діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
забезпечує координацію діяльності та контроль за діяльністю Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
надає Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», Головам Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» доручення, необхідні для належного виконання ним своїх повноважень.
5.7. Секретаріат Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.7.1. Керівництво секретаріатом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» здійснює Голова Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» . Голова Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» обирається на засіданні З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за поданням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» терміном на один рік.
Заступник Голови Секретаріату та члени Секретаріату Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» призначаються та звільняються Правлінням Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» ї за поданням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» ї простою більшістю голосів.
Секретаріат Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
веде облік персонального складу членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», здійснює видачу членських квитків;
здійснює ведення та збереження загальної документації Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», майна Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» тощо;
забезпечує функціонування керівних органів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», організовує виконання їхніх рішень;
здійснює нагляд за вчасністю та повнотою обсягу сплати членських внесків;
за дорученням Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» здійснює інші функції з метою виконання статутних завдань Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.8. Контрольно-ревізійна комісія Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.8.1. Контроль за фінансовою діяльністю Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», станом та обліком матеріальних цінностей Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З’їздом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та підзвітна йому, а також Контрольно-ревізійній комісії Організації.
Контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, що обирається З’їздом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» терміном на один рік.
Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається на З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.8.4. Контрольно-ревізійна комісія Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
— перевіряє звіти та фінансову документацію, що надані Секретаріатом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та дає відповідні висновки;
— проводить ревізію майна Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— у разі необхідності проводить позачергові перевірки діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»;
— має доступ до всіх фінансових документів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.8.5. Члени Контрольно-ревізійної комісії Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» мають право брати участь у всіх засіданнях Правління Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» з правом дорадчого голосу.
5.8.6. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» проводяться не рідше одного разу на три місяці.
5.8.7. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів Контрольно-ревізійної комісії Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.9. Комітети Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.9.1. Комітети Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» створюються за рішенням З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» та виконують роботу відповідно до напрямків діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
5.9.2. Діяльність Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» регулюється Положенням про Комітети «Європейської молоді України», яке затверджується Правлінням Організації.
5.9.3. Керівництво Комітетами Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» здійснюють Голови Комітетів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» які затверджуються Правлінням Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» за поданням Голови Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».

6. МАЙНО ТА КОШТИ
Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» може мати у своїй власності майно та кошти. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» набуває право управління коштами та іншим майном, переданим йому засновниками, членами Організації або державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
Джерелами коштів і майна Одеського обласного осередку «Європейської молоді України»:
-коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
— пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять організації, від проведення її основної діяльності;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Кошти та майно Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» спрямовуються на виконання статутних завдань та забезпечення діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
6.4. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», крім тих, що витікають із суті членства в Одеському обласному осередку «Європейської молоді України».

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
Зміни та доповнення до Статуту Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» затверджуються З’їздом Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Рішення про зміни та доповнення до статуту Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» є чинними, якщо за них проголосувало не менше 3/4 членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», зареєстрованих на З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».
Зміни та доповнення, що відбулись в статутних документах Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» підлягають обов’язковій реєстрації Правлінням Організації і є чинними з моменту такої реєстрації.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Припинення діяльності Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.
Реорганізація Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за погодженням із Правлінням Організації за рішенням З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», якщо за неї проголосувало не менше 3/4 членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», присутніх на З’їзді.
Після реорганізації Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» всі її права і обов’язки переходять до її правонаступників.
Ліквідація відбувається за погодженням із Правлінням Організації за рішенням З’їзду Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», якщо за неї проголосували більше 3/4 членів Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» присутніх на З’їзді Одеського обласного осередку «Європейської молоді України», а також на підставі рішення суду..
Кошти та майно Одеського обласного осередку «Європейської молоді України» після її ліквідації повинні бути передані Організації.
8.4. Одеський обласний осередок «Європейської молоді України» є таким, що припинився з моменту затвердження цього рішення Правлінням Організації. Таке припинення підлягає письмового повідомлення до органу, до якого було надіслано повідомлення про заснування Одеського обласного осередку «Європейської молоді України».

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s