Положение про комитеты

ПОЛОЖЕННЯ

Про Комітети Всеукраїнської молодіжної громадської організації

«Об’єднання «Європейська молодь України»

1. Комітети Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська України» (далі за текстом – Комітети) утворюються та діють у відповідності до Статуту Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об’єднання «Європейська молодь України» (далі за текстом – організації), цього Положення, чинного законодавства України.

2. Комітети є постійно діючими структурними підрозділами організації та виконують роботу відповідно до основних напрямків діяльності організації.

3. Метою діяльності Комітетів є ефективне, постійне та цілеспрямоване виконання мети та завдань організації.

4. Завданням діяльності Комітетів є активна, плідна та результативна робота відповідно до напрямку діяльності.

5. Комітети очолюються Головами Комітетів, які відповідають за роботу своїх Комітетів. Голова Комітету обирається та звільняється Правлінням організації за поданням Голови організації строком на один рік. Зі складу членів Комітету Голова обирає свого Заступника. Голова Комітету підконтрольний та підзвітній Правлінню організації.

6. Форматом роботи Комітетів є відкриті щомісячні робочі засідання. Також Комітети можуть проводити семінари, лекції, тренінги, зустрічі. Готує порядок денний та головує на засіданнях Голова Комітету, а у випадку його відсутності чи за його дорученням – його Заступник. За результатами спільного обговорення членами Комітету питань порядку денного засідання Головою Комітету підписується рішення Комітету з відповідним номером засідання. Таке рішення оформлюється на бланку організації із зазначенням назви Комітету. Відповідальність за виконання рішення засідання Комітету покладається на Голову відповідного Комітету. У свою чергу, Голова Комітету вправі доручити виконання окремих положень рішення конкретним членам Комітету. Відповідальність за збереження документації Комітету несе Голова. Секретаріат організації сприяє у проведенні засідань Комітетів. Комітети можуть проводити спільні засідання, головування на яких відбувається за усною домовленістю Голів відповідних Комітетів.

7. Членство у Комітеті є правом члена організації. У разі участі у кількох Комітетах член організації обирає серед них для себе основний. Членство у Комітеті набувається в результаті зазначення бажання участі у роботі Комітету у анкеті члена організації або за письмовою заявою на ім’я Голови Комітету. У разі виходу члена організації зі складу членів Комітетів він подає письмову заяву з мотивацією такого рішення на ім’я Голови Комітету.

8. Права членів Комітету:

 вільно вступити до складу членів Комітету;

 брати участь у роботі не одного Комітету;

 бути обраним Головою чи Заступником Голови основного Комітету;

 обговорювати питання порядку денного засідання Комітету, висловлювати свої думки, міркування, доводи, пропозиції тощо;

 висловлювати свої пропозиції щодо роботи Комітету;

 за мотивованою заявою вийти зі складу членів Комітету.

9. Обов’язки членів Комітету:

 у разі участі у кількох Комітетах обрати серед них для себе основний, про що повідомити Голову такого Комітету;

 брати активну, дієву та постійну участь у роботі основного Комітету, а у інших – за бажанням;

 відвідувати засідання основного Комітету, а у разі неможливості явки – завчасно повідомити про це Голову Комітету;

 пропонувати на постановку порядку денного засідання основного Комітету нагальних, актуальних питань, що стосуються напрямку діяльності Комітету;

 вчасно, у повному обсязі виконувати за дорученням Голови основного Комітету окремі положення рішень засідань Комітету;

 сприяти у виконанні рішень основного Комітету, а по необхідності – і інших Комітетів;

 у разі виходу зі складу членів Комітету мотивувати таке рішення.

10. У складі організації за основними напрямками діяльності утворюються наступні Комітети:

1. Комітет з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

2. Комітет з соціально-правової роботи.

3. Комітет з розвитку студентського самоврядування.

4. Комітет по зв’язках із громадськістю.

5. Комітет з організації дозвілля молоді.

6. Комітет з пропаганди здорового способу життя.

7. Комітет з молодіжного та профспілкового лідерства.

8. Комітет з відродження та популяризації української культурної спадщини.

9. Комітет з ідеології та стратегічного розвитку.

 

10.1.1. Комітет з європейської та євроатлантичної інтеграції України (далі за текстом – Комітет 1) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.1.2. Мета Комітету 1:

 сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України.

10.1.3. Завдання Комітету 1:

 реалізація проектів та програм, організація та проведення засідань, конференцій, круглих столів тощо з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

 збір, аналіз та розповсюдження об’єктивної, повної та своєчасної інформації, що стосується процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України;

 проведення агітаційно – роз’яснювальної роботи серед молоді щодо процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України;

 виконання інших змістовних дій щодо сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.2.1. Комітет з соціально-правової роботи (юридична служба) (далі за текстом – Комітет 2) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.2.2. Мета Комітету 2:

 захист прав та інтересів членів організації.

10.2.3. Завдання Комітету 2:

 проведення заходів, спрямованих на правове виховання членів організації;

 консультування членів організації з питань захисту їх прав та законних інтересів;

 реалізація проектів та програм, організація та проведення засідань, конференцій, круглих столів, спрямованих на соціально-правову допомогу молоді;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо соціально-правового захисту членів організації та молоді;

 нагляд за додержанням Статуту організації та інших внутрішніх документів організації членами організації;

 виконання функцій юридичної служби організації;

 виконання інших завдань щодо захисту прав та інтересів членів організації у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.3.1. Комітет з розвитку студентського самоврядування (далі за текстом – Комітет 3) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.3.2. Мета Комітету 3:

 сприяння розвитку студентського самоврядування.

10.3.3. Завдання Комітету 3:

 всебічна підтримка органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах;

 реалізація проектів та програм, організація та проведення засідань, конференцій, круглих столів тощо з питань розвитку студентського самоврядування;

 контроль за дотриманням прозорості та законності на виборах голів профкому, студентської ради, студентського парламенту, наукових товариств – органів студентського самоврядування;

 налагодження співпраці із лідерами студентського самоврядування, проведення спільних акцій, заходів тощо;

 надання організаційної, інформаційної та іншої допомоги органам студентського самоврядування з метою розбудови демократичного суспільства в Україні;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо розвитку студентського самоврядування;

 виконання інших завдань щодо сприяння розвитку студентського самоврядування у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.4.1. Комітет по зв’язках із громадськістю (прес-служба) (далі за текстом – Комітет 4) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.4.2. Мета Комітету 4:

 представлення організації у засобах масової інформації та серед громадськості.

10.4.3. Завдання Комітету 4:

 поширення інформації про організацію, її цілі та завдання у засобах масової інформації та серед громадськості;

 організація, проведення прес-конференцій, презентацій, засідань тощо та участь у них з питань представлення організації у засобах масової інформації та серед громадськості;

 оприлюднення заяв, рішень, резолюцій керівних органів організації у засобах масової інформації та серед громадськості;

 оприлюднення офіційної позиції організації з тих чи інших суспільних питань у засобах масової інформації та серед громадськості;

 виконання інших завдань щодо представлення організації у засобах масової інформації та серед громадськості у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.5.1. Комітет з організації дозвілля молоді (далі за текстом – Комітет 5) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.5.2. Мета Комітету 5:

 організація та проведення змістовного дозвілля членів організації;

10.5.3. Завдання Комітету 5:

 організація та проведення заходів щодо змістовного дозвілля членів організації та молоді;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо змістовного дозвілля членів організації та молоді;

 виконання інших завдань щодо організації змістовного дозвілля членів організації у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.6.1. Комітет з питань пропаганди здорового способу життя (далі за текстом – Комітет 6) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.6.2. Мета Комітету 6:

 пропаганда здорового та активного способу життя серед членів організації.

10.6.3. Завдання Комітету 6:

 реалізація проектів та програм, організація та проведення засідань, конференцій, круглих столів тощо з питань пропаганди здорового та активного способу життя;

 налагодження контактів з органами та посадовими особами у сфері спорту, молодіжної політики та охорони здоров’я;

 розробка та реалізація ефективних програм оздоровлення для членів організації;

 організація роботи щодо отримання пільгових оздоровчих путівок для членів організації (студентів денної форми навчання);

 проведення роботи по вивченню найгостріших проблем здоров’я молоді;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо пропаганди здорового та активного способу життя серед членів організації;

 виконання інших завдань щодо пропаганди здорового та активного способу життя у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.7.1. Комітет з молодіжного та профспілкового лідерства (далі за текстом – Комітет 7) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.7.2. Мета Комітету 7:

 сприяння розвитку молодіжного та профспілкового лідерства серед молоді.

10.7.3. Завдання Комітету 7:

 реалізація проектів та програм, організація та проведення засідань, конференцій, круглих столів тощо з питань сприяння розвитку молодіжного та профспілкового лідерства серед молоді;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо сприяння розвитку молодіжного та профспілкового лідерства серед молоді;

 виконання інших завдань щодо сприяння розвитку молодіжного та профспілкового лідерства серед молоді у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.8.1. Комітет з відродження та популяризації української культурної спадщини (далі за текстом – Комітет 8) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.8.2. Мета Комітету 8:

 сприяння відродженню та популяризації української культурної спадщини.

 10.8.3. Завдання Комітету 8:

 реалізація проектів та програм, організація та проведення засідань, конференцій, круглих столів тощо з питань відродження та популяризації української культурної спадщини;

 підготовка інформаційних матеріалів та статей щодо відродження та популяризації української культурної спадщини;

 виконання інших завдань щодо відродження та популяризації української культурної спадщини у формах, у межах та у спосіб, що не суперечить Статуту організації та цьому Положенню.

10.9.1. Комітет з ідеології та стратегічного розвитку (далі за текстом – Комітет 9) є постійно діючим структурним підрозділом організації.

10.8.2. Мета Комітету 9:

 .

 10.8.3. Завдання Комітету 9:

11. Питання щодо утворення, реорганізації та ліквідації Комітетів вирішуються за рішенням Правління організації простою більшість голосів присутніх на засіданні членів Правління.

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s